дэнлъэч


дэнлъэч

дыщэ IуданэкIэ къэблыхьа хъурей е хуэкIыхь щIыкIэ, дыщэ пыIэм, пыIэм, хэдыкI сурэтхэм халъхьэ
вид плетения из золотых ниток, галун

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.